نمایشگاه شیشه ثبت نام می کند

هدف از برگزاری نمایشگاه شیشه و تجهیزات وابسته ،کمک به توسعه این صنعت و تدوین نقشه راه پيش روی صنعت شيشه كشور با بررسی وضعيت اين صنعت در داخل کشور و مقایسه آن با کشورهای پیشرو در این حوزه می باشد.
از آنجايی كه صنعت شيشه يكی از صنايع با ارزش افزوده بالا در ميان صنايع جهان و كشور به حساب مي آيد اين نمایشگاه سعی دارد توسعه این صنعت بر مبنای آينده پژوهی در صنعت شيشه صورت گیرد و اهداف كلان و استراتژيهای دستيبابی به چشم انداز به خوبی تدوين و مشخص شود.
جايگاه برترصنعت شيشه ایران درميان كشورهاي منطقه، شبكه سازی ملی ومنطقه ای برای رشد صنعت شيشه، تكميل زنجيره ارزش صنايع داخلی و توسعه صنعت شيشه، توسعه تعامل با اقتصاد آزاد جهانی و توسعه صادرات، سرمايه گذاری داخلی و خارجی، انتقال و توسعه فناوری و تجاری سازی دانش و فناوري شيشه از دیگر اهداف راهبری برگزاری نمایشگاه صنعت شيشه در كشور است .  توليد شيشه در تمام كشورهاى جهان از صنايع مهم به حساب مى آيد ، باتوجه به گستردگی کاربرد شیشه در صنعت و زندگی روزانه و اختصاص درصد مناسبی از اشتغال در جامعه ضرورت برگزاری تخصصی نمایشگاه بین المللی در این زمینه بیش از پیش احساس می شود.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.